Aktuellt uppdrag
Illern1 glasfasad-min

Zenergy tecknar avsiktsförklaring med K-Fastigheter gällande ZIP-Bostäder värt 700 MSEK

Avsiktsförklaring tecknad med K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin gällande investeringar i Zenergy AB (publ), dels beställning av Zenergy ZIP-Bostäder till ett värde om ca 700 Milj. SEK och dels genom möjligt delägarskap.

Zenergy AB (publ) har träffat en avsiktsförklaring med Karlsson Equity Holding AB som syftar till ingåendet av ett ramavtal för långsiktigt samarbete och beställning av Zenergy ZIP-Bostäder innefattande totalt ca 750 lägenheter under en femårsperiod till ett totalt beräknat försäljningsvärde om ca 700 MSEK.

Det långsiktiga samarbetet och Karlsson Equity Holding AB beställningsåtagande är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018 (”Ödåkra projektet”).

Ytterligare villkor för det långsiktiga samarbetet, beställningsåtagandet och påbörjande av Ödåkra projektet är att extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ):

  • dels beslutar om införandet av ett nytt, röststarkt aktieslag (A-aktier), som vardera ger rätt till 10 röster, och samtidig ”omstämpling” av befintliga aktier (och teckningsoptioner) till B-aktier (som vardera oförändrat ger rätt till en röst), vilket förutsätter ändring av bolagsordningen;
  • dels beslutar att vederlagsfritt emittera teckningsoptioner till Karlsson Equity Holding AB som ger Karlsson Equity Holding AB rätt att inom 30 månader från bolagsstämman teckna aktier i Zenergy AB (publ) motsvarande totalt 20 % av kapitalet i Zenergy, fördelat på 10 % röststarka A-aktier samt 10 % B-aktier till en kurs om 3,50 kronor per aktie.

Styrelsen för Zenergy AB (publ) avser att kalla till extra bolagsstämma för beslut om ändring av bolagsordning, införande av nytt aktieslag samt emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av tecknings-optioner.

Avsiktsförklaringen tecknades med K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin. K-Fastigheter är ett expansivt fastighetsbolag, med fokus på förvaltning av egenutvecklade hyresfastigheter. Bolaget som blev årets hyresvärd 2015 byggstartar under innevarande verksamhetsår 2017 med byggnation av 1000 lägenheter varav majoriteten för egen räkning.

”Det är med stor glädje och tillförsikt som vi ingår ett långtgående samarbete med Zenergy där vi som bolag kan verka i symbios. Ett utnyttjande av optionen bidrar till att vi som aktiv ägare skulle kunna hitta effektiviseringar och skalfördelar med vår egna byggverksamhet som idag ryms inom koncernen” säger Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33 , E-post: olle.magnusson@zenergy.se

© 2015 Copyright - Göteborg Corporate Finance AB