Aktuellt uppdrag
Prebona

Prebona ABs nyemission kraftigt övertecknad

Prebona genomförde en nyemission om 7 030 000 SEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 16 november – 4 december 2015. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev kraftigt övertecknad.

Nyemissionen i Prebona AB (publ) tecknades till ca 51 MSEK. Detta motsvarar en täckningsgrad om cirka 725 procent exklusive teckningsåtagare. Totalt antal personer som tecknat i emission uppgår till 2 109 st. Prebona AB tillförs därmed genom emissionen 7 030 000 SEK före emissionskostnader om ca 1,1 MSEK, se mer nedan och i prospektet.

Aktier och aktiekapital
Genom emissionen nyemitterades 1 900 000 aktier till en kurs om 3,70 SEK per aktie och totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 14 052 588. Aktiekapitalet ökar med 95 000 SEK till 702 629 SEK.

Första dag för handel
Prebona AB har erhållit godkännande för notering på AktieTorget och första dagen för handel i Prebonas aktie väntas bli torsdagen den 17 december 2015.
Aktiens kortnamn: PREBON
Aktiens ISIN-kod: SE0007692884

Orvar Otterstedt, VD, kommentar:
”Jag är fantastiskt glad över det stora intresse som visats i samband med emissionen som avslutades den 4 december. Genom det kapital som tillförs kan vi nu öka våra aktiviteter mot marknaden, med målsättningen att säkerställa tillväxt och kassaflöde. Jag vill passa på att tacka alla som visat förtroende för Prebona och samtidigt hälsa nya aktieägare välkomna.”

Tilldelning
Tilldelning sker i enlighet med de principer som angetts i Memorandumet. Tilldelning av aktierna i Prebona kommer att beslutas av Bolagets styrelse. De som ställt ut teckningsförbindelser/teckningsåtaganden, totalt 300 000 SEK, har garanterats en tilldelning motsvarande sitt åtagande. Målet med tilldelningen är i första hand att skapa en bred aktieägarbas och en spridning av aktierna i enlighet med spridningskraven på AktieTorget. I andra hand skall investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för bolaget beaktas. Med anledning av den kraftiga överteckningen kommer tilldelning generellt att ske med lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Lägsta antalet tilldelade aktier för de som erhåller tilldelning är dock lägst 1 300 aktier motsvarande 4 810 SEK.

© 2015 Copyright - Göteborg Corporate Finance AB