Clean Motions nyemission kraftigt övertecknad

Clean Motion AB:s emission blev kraftigt övertecknad. Den 29 april 2016 avslutades teckningsperioden i Clean Motion AB:s emission av aktier inför listning på Nasdaq Stockholm First North. Emissionsbeloppet uppgick till cirka 18 MSEK. På fredagen hade 3697 teckningar inkommit omfattande totalt 108,8 MSEK. Teckningsgraden blev alltså drygt 600%. Styrelsen beslutade på söndagen att utnyttja överteckningsoptionen vilket innebär att emissionsbeloppet höjs till 23 MSEK. Det innebär att bolaget genom emissionen tillförs c:a 20 MSEK efter noterings- och emissionskostnader. Besked om tilldelning till nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor kommer att ske under dagen.

VD Göran Folkesson kommenterar:

Jag är mycket nöjd med det stora intresse som vi har fått för bolaget och ser det som en tydlig signal på att det finns ett stort och brett intresse för miljöinvesteringar. I mina möten med potentiella investerare har jag också märkt ett stort intresse för vår produkt, Zbee. Nu skall vi accelerera arbetet med att höja produktionsvolymerna samt att rekrytera fler medarbetare. Jag vill hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna till Clean Motion och Zbee. Samtidigt beklagar jag att vi inte kunde tillgodose alla intresseanmälningar, tyvärr har vi tvingats tacka nej till väldigt många intressenter. Jag hoppas givetvis att många av de vi inte kunnat tillgodose med tilldelning väljer att investera i oss efter listningen på Nasdaq First North.

Tilldelning

Till följd av överteckningen kan inte full tilldelning ske. Styrelsen har, för att i största möjliga mån tillgodose det breda intresset, dels beslutat att använda övertilldelningsoptionen om 625 000 aktier (5 MSEK) dels beslutat att om att minimiposten blir 600 aktier. Styrelsen har beslutat att tilldela ett antal viktiga investerare fler aktier. Maximal tilldelning förutom avtalade teckningsåtaganden är 9 000 aktier. Totalt 1 180 nya investerare fick tilldelning i emissionen.

Första dag för handel

Första dag för handel i Clean Motions aktie på Nasdaq Stockholm First North är planerad till den 26 maj 2016.

Aktiens kortnamn: CLEMO Aktiens ISIN-kod: SE0008216303

Ecoclimes nyemission övertecknad

Ecoclime genomförde en nyemission om 18 000 000 SEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 29 mars – 15 april 2016. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev övertecknad.

I emissionen tecknades 4 010 516  aktier vilket motsvarar  en teckningsgrad om  134 %.

Emissionen tillför bolaget 23 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 4,5 MSEK. Emissionen tecknades av mer än 1 000 investerare vilket innebär att bolaget efter emissionen har

cirka 1 200 aktieägare. Ecoclime har nu finansiell uthållighet, tillräckligt för att fullfölja marknads-expansionen, utvecklingen av IOT-lösningar, produktutvecklingen inom återvinning av spillvärme samt för att utöka produktionskapaciteten.

Nyemissionen genomfördes riktad till allmänheten, utan företräde till befintliga aktieägare. Syftet med detta upplägg var att bredda ägarbasen och därigenom stärka handeln i Ecoclimes aktie.

Beslut om överteckningsemission
Mot bakgrund av att nyemissionen övertecknats, har styrelsen beslutat att till fullo utnyttja överteckningsemissionen om högst 5 MSEK, vilket ger en total emissionslikvid om 23 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital
Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 300 000 SEK genom en emission av 3 000 000 aktier. Överteckningsemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med ytterligare 83 333 SEK genom emission av 833 333 aktier som ger ett totalt aktiekapital i bolaget om 1 077 586,70 SEK fördelat på 10 775 870 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

–        Det känns fantastiskt roligt och tillfredsställande med intresset för bolaget och den verksamhet vi bedriver och framförallt viljan att investera i aktien. Nu kan vi gå vidare med våra tillväxtplaner, säger en nöjd Lennart Olofsson, VD.

Prebona

Prebona ABs nyemission kraftigt övertecknad

Prebona genomförde en nyemission om 7 030 000 SEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 16 november – 4 december 2015. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev kraftigt övertecknad.

Nyemissionen i Prebona AB (publ) tecknades till ca 51 MSEK. Detta motsvarar en täckningsgrad om cirka 725 procent exklusive teckningsåtagare. Totalt antal personer som tecknat i emission uppgår till 2 109 st. Prebona AB tillförs därmed genom emissionen 7 030 000 SEK före emissionskostnader om ca 1,1 MSEK, se mer nedan och i prospektet.

Aktier och aktiekapital
Genom emissionen nyemitterades 1 900 000 aktier till en kurs om 3,70 SEK per aktie och totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 14 052 588. Aktiekapitalet ökar med 95 000 SEK till 702 629 SEK.

Första dag för handel
Prebona AB har erhållit godkännande för notering på AktieTorget och första dagen för handel i Prebonas aktie väntas bli torsdagen den 17 december 2015.
Aktiens kortnamn: PREBON
Aktiens ISIN-kod: SE0007692884

Orvar Otterstedt, VD, kommentar:
”Jag är fantastiskt glad över det stora intresse som visats i samband med emissionen som avslutades den 4 december. Genom det kapital som tillförs kan vi nu öka våra aktiviteter mot marknaden, med målsättningen att säkerställa tillväxt och kassaflöde. Jag vill passa på att tacka alla som visat förtroende för Prebona och samtidigt hälsa nya aktieägare välkomna.”

Tilldelning
Tilldelning sker i enlighet med de principer som angetts i Memorandumet. Tilldelning av aktierna i Prebona kommer att beslutas av Bolagets styrelse. De som ställt ut teckningsförbindelser/teckningsåtaganden, totalt 300 000 SEK, har garanterats en tilldelning motsvarande sitt åtagande. Målet med tilldelningen är i första hand att skapa en bred aktieägarbas och en spridning av aktierna i enlighet med spridningskraven på AktieTorget. I andra hand skall investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för bolaget beaktas. Med anledning av den kraftiga överteckningen kommer tilldelning generellt att ske med lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Lägsta antalet tilldelade aktier för de som erhåller tilldelning är dock lägst 1 300 aktier motsvarande 4 810 SEK.

Zenergy

Zenergy: Zenergy ABs nyemission övertecknad

Zenergy genomförde en nyemission om 25 MSEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under tiden
19 okt – 6 nov 2015. Intresset för emissionen var stort och emissionen övertecknades.

Nyemissionen i Zenergy AB (publ) tecknades till cirka 31 miljoner kronor. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 125 procent. Zenergy AB tillförs därmed genom emissionen 25 miljoner kronor före emissionskostnader om ca 5 miljoner kronor varav ca 2 miljoner kronor är hänförligt till kostnad för garantikonsortiet, se mer nedan och i prospektet.

Genom emissionen nyemitteras 3 125 000 aktier. Aktiekapitalet ökar med 687 500 kr.

Beslut om överteckningsemission
Styrelsen har beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 26 augusti 2015, om en överteckningsemission på ca 6 miljoner kronor, till samma villkor som i nyemissionen, dvs 8 kronor per aktie. Överteckningsemissionen riktar sig till tecknare, som inte erhållit den tilldelning de önskat i nyemissionen, varav en stor del är det garantikonsortium som garanterade emissionen och där huvudparten nu valt att omvandla sin ersättning till aktier istället för kontant ersättning. Den tecknare som fått störst tilldelning är Capensor Capital som tecknat och erhåller aktier för 1 miljon kronor i denna emission. För mer information om garantikonsortiet hänvisas till nyemissionsprospektet som finns på www.zenergysystem.se. Skälet till beslutet är att tillgodose det intresse som finns att teckna aktier i bolaget samt att tillföra bolaget ytterligare kapital.

Aktier och aktiekapital
Efter emissionerna uppgår aktiekapitalet till 2 011 466 kronor fördelat på 9 143 030 aktier.

Första dag för handel
Zenergy AB har erhållit godkännande för notering på AktieTorget och första dagen för handel i Zenergys aktie väntas bli torsdagen den 3 december 2014.

Olle Magnusson, VD, kommenterar:
Jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till Zenergy och tacka alla som visat intresse och tecknat i emissionen. Vi är väldigt glada över det stora intresset som visats. Genom kapitalanskaffningen kan vi nu utöka vår produktionskapacitet genom en ny fabrik för att tillgodose det stora behovet av bomoduler.

Rådgivare
I samband med erbjudandet har Göteborg Corporate Finance AB, i samråd med G&W Fondkommission, agerat finansiell rådgivare. Aktieinvest AB har agerat emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Magnusson
VD Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergysystem.se
Hemsida: www.zenergysystem.se

Pressmeddelandet

Pressmeddelande Zenergy nyemission övertecknad

 

Prebona

AktieTorget har godkänt Prebona AB (publ) för notering

Handel i Bolagets aktie beräknas till slutet av december 2015.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:
Prebona är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine.

Fullständigt bolagsnamn: Prebona AB (publ)
Organisationsnummer: 556855-5022
Aktiens kortnamn: PREBON
Aktiens ISIN-kod: SE0007692884

AktieTorget har godkänt Bolagets aktie för notering med förbehåll för att Bolaget bl.a. uppfyller AktieTorgets ägarspridningskrav.

För mer information:
Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ)
Telefon: 070-523 3047
E-post: orvar.otterstedt@prebona.com
Hemsida: www.prebona.com