Kontigo Care AB inleder teckningsperioden i företrädesemissionen

Kontigo Care listades på Nasdaq OMX First North i juni förra året och kan idag erbjuda en medicintekniskt klassad produkt (”TripleA”) för tidig upptäckt, vård och efterbehandling av alkoholberoende. Bolaget har slutit avtal med en rad kommunala och privata vårdgivare och behandlingshem, men ämnar nu skala upp försäljningsverksamheten väsentligt.
”Vi ser ett växande generellt intresse för TripleA och vår behandlingsmodell, men också specifikt att de vårdgivare som haft möjlighet att testa vår produkt väljer att göra ytterligare inköp efter att ha sett goda behandlingsresultat”, säger bolagets nya VD Henrik Nordlindh i en kommentar.

Det kapital som tillförs genom emissionen kommer främst att användas till att skala upp säljorganisationen och bolagets marknadsföring av befintliga och kommande produkter.

Villkoren i sammandrag:

Emissionsvillkor: 1 aktie ger rätt att teckna 1 ny aktie

Teckningstid: 24 maj 2016 – 10 juni 2016

Teckningskurs: 3,00 kronor per aktie

Maximalt antal: 6 265 026 aktier

Emissionsbelopp: 18 795 078 kronor

Antal aktier före emissionen: 6 265 026 aktier

Övertilldelningsoption: 4 200 000 kr dvs 1 400 000 st aktier

Handel med teckningsrätter: 24 maj 2016 – 8 juni 2016

Handel med BTA: 25 maj 2016 till och med det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter finns att ladda ner från www.eminova.se , samt nedanför. Alternativt kan teckning ske online med e-legitimation via http://www.eminova.se/emissionsuppdrag.

Dokument:

Kontigo Care IM

Kontigo Care Teaser

Särskild anmälningssedel utan företrädesrätt 

Zenergy AB inleder teckningsperioden i företrädesemissionen

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista dag för handel i Zenergys aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 16 maj 2016 och första dagen exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 17 maj 2016. Avstämningsdag var den 18 maj 2016. För varje innehavd och registrerad unit erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av två (2) units. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Teckningstid: 23 maj – 8 juni 2016

Teckningskurs: 6,00 SEK per unit

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 3 838 962 units, motsvarande högst 23 033 772 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i företrädesemissionen. Detta sker genom anmälan om teckning av units utan stöd av teckningsrätter.

Antal aktier innan företrädesemission: 9 597 405 aktier.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 23 maj – 3 juni 2016.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget från och med den 23 maj fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Garanti: Bolaget har erhållit garantiteckning om 13,8 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionslikviden.

Villkor: Villkor och anvisningar samt ytterligare information om garanter finns tillgängliga i Memorandumet som offentliggjordes den 20 maj 2016.

Investerarträffar: Göteborg, Elite Park Avenue, tisdagen den 31 maj kl 18:00.

Stockholm, Scandic Anglais, onsdagen den 1 juni kl 18:00.

Dokument:

Zenergy Memorandum

Zenergy Teaser

Särskild anmälningssedel utan företrädesrätt

Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK

Styrelsen för Zenergy AB (publ) (”Zenergy” eller ”Bolaget”) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande från extra bolagsstämman den 26 augusti 2015, beslutat om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Nyemissionen”), som vid full teckning tillför Zenergy cirka 23 MSEK före emissionskostnader och som vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillför Zenergy ytterligare 46 […]

Clean Motions nyemission kraftigt övertecknad

Clean Motion AB:s emission blev kraftigt övertecknad. Den 29 april 2016 avslutades teckningsperioden i Clean Motion AB:s emission av aktier inför listning på Nasdaq Stockholm First North. Emissionsbeloppet uppgick till cirka 18 MSEK. På fredagen hade 3697 teckningar inkommit omfattande totalt 108,8 MSEK. Teckningsgraden blev alltså drygt 600%. Styrelsen beslutade på söndagen att utnyttja överteckningsoptionen vilket innebär att emissionsbeloppet höjs till 23 MSEK. Det innebär att bolaget genom emissionen tillförs c:a 20 MSEK efter noterings- och emissionskostnader. Besked om tilldelning till nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor kommer att ske under dagen.

VD Göran Folkesson kommenterar:

Jag är mycket nöjd med det stora intresse som vi har fått för bolaget och ser det som en tydlig signal på att det finns ett stort och brett intresse för miljöinvesteringar. I mina möten med potentiella investerare har jag också märkt ett stort intresse för vår produkt, Zbee. Nu skall vi accelerera arbetet med att höja produktionsvolymerna samt att rekrytera fler medarbetare. Jag vill hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna till Clean Motion och Zbee. Samtidigt beklagar jag att vi inte kunde tillgodose alla intresseanmälningar, tyvärr har vi tvingats tacka nej till väldigt många intressenter. Jag hoppas givetvis att många av de vi inte kunnat tillgodose med tilldelning väljer att investera i oss efter listningen på Nasdaq First North.

Tilldelning

Till följd av överteckningen kan inte full tilldelning ske. Styrelsen har, för att i största möjliga mån tillgodose det breda intresset, dels beslutat att använda övertilldelningsoptionen om 625 000 aktier (5 MSEK) dels beslutat att om att minimiposten blir 600 aktier. Styrelsen har beslutat att tilldela ett antal viktiga investerare fler aktier. Maximal tilldelning förutom avtalade teckningsåtaganden är 9 000 aktier. Totalt 1 180 nya investerare fick tilldelning i emissionen.

Första dag för handel

Första dag för handel i Clean Motions aktie på Nasdaq Stockholm First North är planerad till den 26 maj 2016.

Aktiens kortnamn: CLEMO Aktiens ISIN-kod: SE0008216303

Ecoclimes nyemission övertecknad

Ecoclime genomförde en nyemission om 18 000 000 SEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 29 mars – 15 april 2016. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev övertecknad.

I emissionen tecknades 4 010 516  aktier vilket motsvarar  en teckningsgrad om  134 %.

Emissionen tillför bolaget 23 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 4,5 MSEK. Emissionen tecknades av mer än 1 000 investerare vilket innebär att bolaget efter emissionen har

cirka 1 200 aktieägare. Ecoclime har nu finansiell uthållighet, tillräckligt för att fullfölja marknads-expansionen, utvecklingen av IOT-lösningar, produktutvecklingen inom återvinning av spillvärme samt för att utöka produktionskapaciteten.

Nyemissionen genomfördes riktad till allmänheten, utan företräde till befintliga aktieägare. Syftet med detta upplägg var att bredda ägarbasen och därigenom stärka handeln i Ecoclimes aktie.

Beslut om överteckningsemission
Mot bakgrund av att nyemissionen övertecknats, har styrelsen beslutat att till fullo utnyttja överteckningsemissionen om högst 5 MSEK, vilket ger en total emissionslikvid om 23 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital
Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 300 000 SEK genom en emission av 3 000 000 aktier. Överteckningsemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med ytterligare 83 333 SEK genom emission av 833 333 aktier som ger ett totalt aktiekapital i bolaget om 1 077 586,70 SEK fördelat på 10 775 870 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

–        Det känns fantastiskt roligt och tillfredsställande med intresset för bolaget och den verksamhet vi bedriver och framförallt viljan att investera i aktien. Nu kan vi gå vidare med våra tillväxtplaner, säger en nöjd Lennart Olofsson, VD.

Prebona

Prebona ABs nyemission kraftigt övertecknad

Prebona genomförde en nyemission om 7 030 000 SEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 16 november – 4 december 2015. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev kraftigt övertecknad.

Nyemissionen i Prebona AB (publ) tecknades till ca 51 MSEK. Detta motsvarar en täckningsgrad om cirka 725 procent exklusive teckningsåtagare. Totalt antal personer som tecknat i emission uppgår till 2 109 st. Prebona AB tillförs därmed genom emissionen 7 030 000 SEK före emissionskostnader om ca 1,1 MSEK, se mer nedan och i prospektet.

Aktier och aktiekapital
Genom emissionen nyemitterades 1 900 000 aktier till en kurs om 3,70 SEK per aktie och totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 14 052 588. Aktiekapitalet ökar med 95 000 SEK till 702 629 SEK.

Första dag för handel
Prebona AB har erhållit godkännande för notering på AktieTorget och första dagen för handel i Prebonas aktie väntas bli torsdagen den 17 december 2015.
Aktiens kortnamn: PREBON
Aktiens ISIN-kod: SE0007692884

Orvar Otterstedt, VD, kommentar:
”Jag är fantastiskt glad över det stora intresse som visats i samband med emissionen som avslutades den 4 december. Genom det kapital som tillförs kan vi nu öka våra aktiviteter mot marknaden, med målsättningen att säkerställa tillväxt och kassaflöde. Jag vill passa på att tacka alla som visat förtroende för Prebona och samtidigt hälsa nya aktieägare välkomna.”

Tilldelning
Tilldelning sker i enlighet med de principer som angetts i Memorandumet. Tilldelning av aktierna i Prebona kommer att beslutas av Bolagets styrelse. De som ställt ut teckningsförbindelser/teckningsåtaganden, totalt 300 000 SEK, har garanterats en tilldelning motsvarande sitt åtagande. Målet med tilldelningen är i första hand att skapa en bred aktieägarbas och en spridning av aktierna i enlighet med spridningskraven på AktieTorget. I andra hand skall investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för bolaget beaktas. Med anledning av den kraftiga överteckningen kommer tilldelning generellt att ske med lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Lägsta antalet tilldelade aktier för de som erhåller tilldelning är dock lägst 1 300 aktier motsvarande 4 810 SEK.