Prebona

Prebona ABs nyemission kraftigt övertecknad

Prebona genomförde en nyemission om 7 030 000 SEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 16 november – 4 december 2015. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev kraftigt övertecknad.

Nyemissionen i Prebona AB (publ) tecknades till ca 51 MSEK. Detta motsvarar en täckningsgrad om cirka 725 procent exklusive teckningsåtagare. Totalt antal personer som tecknat i emission uppgår till 2 109 st. Prebona AB tillförs därmed genom emissionen 7 030 000 SEK före emissionskostnader om ca 1,1 MSEK, se mer nedan och i prospektet.

Aktier och aktiekapital
Genom emissionen nyemitterades 1 900 000 aktier till en kurs om 3,70 SEK per aktie och totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 14 052 588. Aktiekapitalet ökar med 95 000 SEK till 702 629 SEK.

Första dag för handel
Prebona AB har erhållit godkännande för notering på AktieTorget och första dagen för handel i Prebonas aktie väntas bli torsdagen den 17 december 2015.
Aktiens kortnamn: PREBON
Aktiens ISIN-kod: SE0007692884

Orvar Otterstedt, VD, kommentar:
”Jag är fantastiskt glad över det stora intresse som visats i samband med emissionen som avslutades den 4 december. Genom det kapital som tillförs kan vi nu öka våra aktiviteter mot marknaden, med målsättningen att säkerställa tillväxt och kassaflöde. Jag vill passa på att tacka alla som visat förtroende för Prebona och samtidigt hälsa nya aktieägare välkomna.”

Tilldelning
Tilldelning sker i enlighet med de principer som angetts i Memorandumet. Tilldelning av aktierna i Prebona kommer att beslutas av Bolagets styrelse. De som ställt ut teckningsförbindelser/teckningsåtaganden, totalt 300 000 SEK, har garanterats en tilldelning motsvarande sitt åtagande. Målet med tilldelningen är i första hand att skapa en bred aktieägarbas och en spridning av aktierna i enlighet med spridningskraven på AktieTorget. I andra hand skall investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för bolaget beaktas. Med anledning av den kraftiga överteckningen kommer tilldelning generellt att ske med lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Lägsta antalet tilldelade aktier för de som erhåller tilldelning är dock lägst 1 300 aktier motsvarande 4 810 SEK.

Zenergy

Zenergy: Zenergy ABs nyemission övertecknad

Zenergy genomförde en nyemission om 25 MSEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under tiden
19 okt – 6 nov 2015. Intresset för emissionen var stort och emissionen övertecknades.

Nyemissionen i Zenergy AB (publ) tecknades till cirka 31 miljoner kronor. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 125 procent. Zenergy AB tillförs därmed genom emissionen 25 miljoner kronor före emissionskostnader om ca 5 miljoner kronor varav ca 2 miljoner kronor är hänförligt till kostnad för garantikonsortiet, se mer nedan och i prospektet.

Genom emissionen nyemitteras 3 125 000 aktier. Aktiekapitalet ökar med 687 500 kr.

Beslut om överteckningsemission
Styrelsen har beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 26 augusti 2015, om en överteckningsemission på ca 6 miljoner kronor, till samma villkor som i nyemissionen, dvs 8 kronor per aktie. Överteckningsemissionen riktar sig till tecknare, som inte erhållit den tilldelning de önskat i nyemissionen, varav en stor del är det garantikonsortium som garanterade emissionen och där huvudparten nu valt att omvandla sin ersättning till aktier istället för kontant ersättning. Den tecknare som fått störst tilldelning är Capensor Capital som tecknat och erhåller aktier för 1 miljon kronor i denna emission. För mer information om garantikonsortiet hänvisas till nyemissionsprospektet som finns på www.zenergysystem.se. Skälet till beslutet är att tillgodose det intresse som finns att teckna aktier i bolaget samt att tillföra bolaget ytterligare kapital.

Aktier och aktiekapital
Efter emissionerna uppgår aktiekapitalet till 2 011 466 kronor fördelat på 9 143 030 aktier.

Första dag för handel
Zenergy AB har erhållit godkännande för notering på AktieTorget och första dagen för handel i Zenergys aktie väntas bli torsdagen den 3 december 2014.

Olle Magnusson, VD, kommenterar:
Jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till Zenergy och tacka alla som visat intresse och tecknat i emissionen. Vi är väldigt glada över det stora intresset som visats. Genom kapitalanskaffningen kan vi nu utöka vår produktionskapacitet genom en ny fabrik för att tillgodose det stora behovet av bomoduler.

Rådgivare
I samband med erbjudandet har Göteborg Corporate Finance AB, i samråd med G&W Fondkommission, agerat finansiell rådgivare. Aktieinvest AB har agerat emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Magnusson
VD Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergysystem.se
Hemsida: www.zenergysystem.se

Pressmeddelandet

Pressmeddelande Zenergy nyemission övertecknad

 

Prebona

AktieTorget har godkänt Prebona AB (publ) för notering

Handel i Bolagets aktie beräknas till slutet av december 2015.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:
Prebona är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine.

Fullständigt bolagsnamn: Prebona AB (publ)
Organisationsnummer: 556855-5022
Aktiens kortnamn: PREBON
Aktiens ISIN-kod: SE0007692884

AktieTorget har godkänt Bolagets aktie för notering med förbehåll för att Bolaget bl.a. uppfyller AktieTorgets ägarspridningskrav.

För mer information:
Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ)
Telefon: 070-523 3047
E-post: orvar.otterstedt@prebona.com
Hemsida: www.prebona.com