För företag/ägare

Kapitalanskaffning

Företag/Ägare

Rådgivare ägarfrågor

Vi har lång erfarenhet och har jobbat med hundratals entreprenörer i många olika typer av projekt. I Väst- och Sydsverige har vi ett stort nätverk av investerare och rådgivare.

Vi blir i många fall involverade i ägarfrågor. Det kan gälla generationsskifte, hur ägandet bäst traderas i familjen. Men även företagsförsäljning till extern köpare eller ledningen, helt eller delvis.

En ägarspridning kan vara intressant inför en fortsatt resa mot en listning eller notering. I samband med att företagets ägande ska förändras gäller det att ha ordning på avtal, styrelsesammansättning etc.

Inte sällan blir vi tillfrågade, vid vår översyn av företaget, att bistå vid sammansättning av bolagets styrelse.

Rådgivare listning/notering

Vi är rådgivare vid emissioner och vid val av marknadsplats. Vi har stor vana av att handleda hela vägen, från att definiera investment caset, vid genomförandet av en strukturerad process till fullbordad listning/notering.

Ofta sker en listning eller notering i samband med en kapitalanskaffning men kan även ske utan att nytt kapital tas in.

Rådgivare finansiering / Kapitalanskaffning

Vi kan rekommendera bästa finansieringsformen utifrån företagets förutsättningar och mål. Vi projektleder hela kapitalanskaffningen för att säkerställa dess genomförande och att finansieringsmålet uppnås.

Finansieringslösningarna är bland annat

Private placement

Aktieemission

Konvertibler

Obligationer

Fullständiga processer genom samarbete

Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda ett helhetsengagemang, därför samarbetar vi med ett antal parter som vi tidigare haft goda erfarenheter av.

Samarbetsavtalen omfattar bl a:

Administrativa tjänster vid emissioner

Administrativa tjänster vid ägarspridning, incitamentsprogram, kapitalanskaffning och återköp av aktier.

Anslutning till Euroclear (VPC)

Utbokning av aktier

Hantering av aktiebok

Företrädesemission

Vid företrädesemission erbjuds de nyemitterade aktierna till bolagets befintliga aktieägare. Erbjudandet fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras innehav.

Konvertibler

Konvertibel är ett skuldebrev utgivet av ett bolag. Konvertibeln kan konverteras till aktier i bolaget till en förutbestämd kurs. Konverteringen sker efter ett förutbestämt datum.

Obligation

Ett räntebärande skuldebrev löpande på flera år. En bra form av obligation är en sk Nollkupongare. Inga ränteutbetalningar sker under löptiden då obligationen emitteras till underkurs. På förfallodagen återbetalas det nominella beloppet till innehavaren av obligationen.

Option

Ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång, t.ex. en aktie, till ett på förhand bestämt pris.

Preferensaktie

Preferensaktie är en aktie som vid utdelning, likvidation och konkurs har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier.

Private placement

En Private placement i form av nyemission eller försäljning av befintliga aktier sker till en begränsad skara investerare och kan ofta utgöra de inledande stegen i en ägarspridning för att förbereda bolaget för en listning eller notering.

Beroende på antal investerare och kapitalstorleken är processen enklare än vid en publik process. Kvalitativt gör vi ingen skillnad.

Publika erbjudanden

Erbjudande, av t.ex. aktier, konvertibler och obligationer riktat till allmänheten.