Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 10 – 24 januari 2022

Teckningskurs: 0,20 kr / aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsvillkor: Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie, oavsett aktieslag, per avstämningsdagen. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av samma aktieslag.

Emissionsbelopp: Erbjudandet omfattar högst 57 991 882 aktier, fördelat på högst 2 600 000 A-aktier och högst 55 391 882 B-aktier, motsvarande totalt 11 598 376,40 SEK.

Garantiförbindelser: Cirka 86% av erbjudandet

Bolagsvärde före emission: Cirka 36 MSEK

Teckningsåtagande från ledande befattningshavare: 550 000 SEK. Bolagets VD och grundare Pär Bergsten tecknar hela sin andel i emissionen samt att resten av styrelsen deltar.

Utspädning: För befintliga ägare som inte deltar i nyemissionen innebär detta en utspädning om 25,00 procent av aktiekapitalet och rösterna vid fullteckning av Företrädesemissionen.

Om H&D Wireless

H&D Wireless Sweden Holding är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar utrustning för uppkoppling, positionering och övervakning. Tekniken baseras på realtidslokaliseringsystem (RTLS) och används huvudsakligen för diverse utrustningar, verktyg, inventarier och människor. Produkterna säljs som WiFi- och Bluetooth moduler som integreras i kundens befintliga produkter. Störst verksamhet återfinns runtom den nordiska marknaden.

GODKÄNN VILLKOR

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och för att kunna ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat denna text.

Informationen på denna hemsida är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsmemorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet vänder sig inte till personer i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande hemsida kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna hemsida måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna hemsida eller detta erbjudande. Göteborg Corporate Finance och emittenten tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

 

Genom att klicka på ”Jag bekräftar” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Samtidigt garanterar du att du inte är bosatt, medborgare eller befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.