Amnode

Företrädesemission
Juni 2018
Likvid: cirka 7 MSEK