Net Trading Group NTG AB (publ): Företrädesemission övertecknad

17 Dec

Net Trading Group NTG AB (publ): Företrädesemission övertecknad

Den 14 december avslutades teckningstiden i Net Trading Group NTG AB (publ) (”NTG” eller ”Bolaget”) företrädesemission om högst 28 508 175 Units. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Fulltecknad företrädesemission kunde tillföra NTG cirka 11,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har en rätt till en övertilldelning av Units på upp till 5 MSEK.
Företrädesemissionen tecknades till 32,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 282,5 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 41 008 175 aktier och NTG tillförs 16,4 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgår till 2,6 MSEK. Avräkningsnotor beräknas att skickas ut idag den 17 december 2020.

Betalda tecknade units (BTU) kommer att omvandlas till nya aktier så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under slutet av december 2020. Fram till dess pågår handel med BTU på NGM Nordic SME. Därutöver nyemitteras 41 008 175 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 41 008 175 aktier. Teckningsperioden för teckningsoptionerna löper under perioden från och med 16 december 2021 till och med 30 december 2021 och för det fall teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget mellan cirka 2,1 MSEK till 24,6 MSEK, beroende på den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie, till Bolaget före emissionskostnader. Bolaget avser ansöka om handel av teckningsoptionerna på NGM Nordic SME under perioden fram till teckningsoptionernas teckningstid.
NTG befinner sig för tillfället på NGM Nordic SMEs observationslista och kommer genomgå en omnoteringsprocess under 2021.

VD Morten Revill kommenterar
”Jag vill tacka alla som valt att delta i vår nu avslutade företrädesemission. Att den nästan tecknades tre gånger emissionsbeloppet säger mycket om marknaden och investerarnas tro på bolaget, och det är synd att vi måste tacka nej till 16 MSEK, men tack för förtroendet. Vi står nu rustade för lansering på en internationell marknad genom Lightcircle med produkter som syftar till att bidra till miljövänlig och hållbar användning av uppladdningsbar konsumentelektronik. Vårt mål är att alla ska ha Kokong-produkterna hemma, i stugan och på andra håll”

Teckning och tilldelning
Företrädesemissionen tecknades till cirka 282,5 procent och Bolaget tillförs cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till 2,6 MSEK. 11 575 549 units (motsvarande cirka 28,2 procent av samtliga tecknade units) tecknades med företrädesrätt och 29 432 626 (motsvarande cirka 71,8 procent av samtliga tecknade units) tecknades utan företräde. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. De tecknare som tilldelats aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka skickas ut idag, den 17 december 2020. Tecknare som inte tilldelas units erhåller ej avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital
När NTGs företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 98 024 525 aktier och aktiekapitalet ökar med 2 113 810,86 SEK till 5 052 780,47 SEK.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 2 113 810,86 SEK till totalt 7 166 591,33 SEK.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på NGM Nordic SME fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Registreringen beräknas ske i slutet av slutet av december 2020.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare skall äga rätt att, för en (1) innehavd teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i Bolagets aktie under perioden 1 december 2021 till 15 december 2021 på NGM Nordic SME. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till kvotvärdet (0,052 SEK) och högst 0,600 SEK.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 16 december 2021 till och med 30 december 2021 genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 december 2021.

Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 28 december 2021.

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB
Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB

För ytterligare information kontakta
Morten Revill, VD
tel: +47 41637272,
morten@lightcircle.io

Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2020 kl 08:30.

Net Trading Group NTG AB (publ) är utvecklare och producent av smarta och unika elektroniska konsumentvaror. Genom dotterbolaget Lightcircle AS marknadsförs Kokong-seriens smarta eluttag.

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg. Tel: +47 41637272, www.ntginvestor.se