Imsys erbjudande blev övertecknat – handel i aktien väntas inledas på NGM Nordic SME den 29 december

16 Dec

Imsys erbjudande blev övertecknat – handel i aktien väntas inledas på NGM Nordic SME den 29 december

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Teckningsperioden i Imsys AB:s (publ) (“Imsys” eller Bolaget”) spridningsemission avslutades den 11 december 2020. Det preliminära utfallet visar att spridningsemissionen är övertecknad. Emissionen tecknades till ca 125 % vilket får till följd att även övertilldelningsoption kommer nyttjas fullt ut. Genom spridningsemissionen kommer Imsys AB därmed tillföras cirka 19.8 miljoner kronor före emissionskostnader

Det preliminära utfallet visar att 2 006 312 units tecknats, motsvarande 125,4 procent av antalet units i Erbjudandet. Spridningsemissionen är således övertecknad och övertilldelningsoptionen om 200 000 units kommer att utnyttjas fullt ut.

Innan teckningsperioden påbörjades hade Imsys erhållit teckningsförbindelser avseende spridningsemissionen från externa investerare, motsvarande totalt cirka 9 MSEK, vilket motsvarade cirka 51 procent av Erbjudandet.

Eftersom spridningsemissionen övertecknats, har Bolaget valt att prioritera tilldelning till nya aktieägare framför Bolagsledningen. Innebörden är att inte tilldela Imsys VD, Magnus Stuart (privat och bolag) och styrelseledamoten, Jan Wäreby, ur emissionen, för deras teckningar om sammanlagt 169 638 units. Stuart och Wäreby erbjuds i stället teckning av 169 638 units, på samma villkor som Erbjudandet, i en riktad nyemission, som villkoras av senare extrastämmas godkännande.

Imsys kommer genom spridningsemissionen att tillföras kontant 11,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka uppskattas till cirka 2.3 miljoner kronor.

Genom spridningsemissionen kommer Imsys aktiekapital att öka med 180 000 kronor, från 1 351 059 kronor till 1 531 059 kronor, genom utgivande av 1 800 000 nya aktier. Efter spridningsemissionen kommer antalet aktier i Imsys att uppgå till totalt 15 310 592 st.

Under förutsättning att den riktade emissionen godkänns av extrastämma, ökas Imsys aktiekapital med 16 964 kronor från 1 531 059 kronor till 1 548 023 kronor genom utgivande av 169 638 aktier motsvarande en utspädning på 1,1 %. Antalet aktier i Imsys kommer då att uppgå till totalt 15 480 230 aktier.

Det slutliga utfallet i spridningsemissionen förväntas offentliggöras senast den 28 december 2020. De nya aktierna förväntas börja handlas på NGM Nordic SME från och med den 29 december 2020. Första dag för handel med teckningsoptioner (TO 2) avses börja handlas den 25 januari 2021.

Preliminär tidsplan

Likviddag för avräkningsnotor 18 december 2020

Beräknad första dag för handel 29 december 2020

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och mentor
Göteborg Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare i samband med spridningsemissionen och har även utsetts till Imsys mentor. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med spridningsemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “ska”, “förväntas”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Imsys avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Imsys har gjort efter bästa förmåga men som Imsys inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Imsys. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Stuart, VD, 070-621 13 50, magnus.stuart@imsystech.com

Imsys AB (publ)

Imsys AB (publ) är ett svenskt high tech-bolag grundat 1981. Bolaget utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna framförallt inom artificiell intelligens (AI). Bolagets kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar som lås och datorhallar, men även mobilsektorn (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och andra typer av massiva beräkningsapplikationer.