Xavitech företrädesemission 9 – 25 juni 2020

09 Jun

Xavitech företrädesemission 9 – 25 juni 2020

Xavitech har tagit ett första steg mot att konsolidera en majoritet av IT-koncernen Frontwalker i Xavitech i och med förvärvet av 49 % av aktierna som genomfördes 2019. Förvärvet innebär att Xavitech numera är en koncern bestående av det på NGM Nordic SME-listade moderbolaget Xavitech AB, det helägda dotterbolaget Micropumps (4 MSEK i nettoomsättning 2019), samt 49 % i koncernen Frontwalker (146 MSEK i nettoomsättning 2019).

Xavitech AB består av intressebolaget Frontwalker Group AB samt det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB. Frontwalker utvecklar, underhåller IT-lösningar och ger IT-ser­vice på uppdragsbasis från ett antal större och mindre privata och offentliga kunder. Micropumps utvecklar kvalificerade mikropum­par för styrning och mätning av exakta flöden inom framförallt det medicintekniska området.

 

Erbjudandet i korthet

 • Varje befintlig aktie i Xavitech berättigar till en (1) teckningsrätt, och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 1,25 SEK per aktie av serie B. Courtage utgår ej. Totalt uppgår Erbjudandet till cirka 20 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om cirka 20 MSEK före Erbjudandet.
 • Teckningsperioden pågår från och med den 9 juni 2020 till och med den 25 juni 2020.
 • Handel med teckningsrätter pågår från och med den 9 juni 2020 till och med den 23 juni 2020.
 • Avstämningsdag är den 5 juni 2020.
 • Teckningsåtaganden motsvarande 28,9 procent av Företrädesemissionen erhållits av Bolagets största ägare Empir Group AB.
 • Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Xavitech utspädd med 50 procent.
 • Handel i aktien sker på NGM Nordic SME.

Varför investera?

 • Löpande kassaflöden från IT-konsultverksamheten och en förmånlig kapitalstruktur innebär goda förutsättningar för hög direktavkastning (vid senaste utdelningsbeslut på årsstämma 15 maj 2020 ca 10 %)
 • Dotterbolaget Xavitech Micropumps plan för att penetrera marknaden med sin unika pumpteknologi och nå lönsamhet 2022 är fullt finansierad och under exekvering
 • Flexibel och förmånlig lånefinansiering minskar risken och medger fortlöpande optimering av Bolagets kapitalstruktur
 • Stabil koncern med kostnadseffektiv administration och erfaren ledning och huvudägare
 • Noterad aktie och starka kassaflöden innebär möjlighet till ytterligare förvärv, vilket skulle innebära skalfördelar genom ännu bättre resursutnyttjande av administration och koncernledningsfunktion

Xavitech-Teaser

Xavitech-Memorandum

Xavitech-Anmälningssedel