Xpecunia – Ränteobligation med 10 % ränta – 27 jan – 20 feb

07 Feb

Xpecunia – Ränteobligation med 10 % ränta – 27 jan – 20 feb

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Typ av värdepapper:  Ränteobligation

Teckningskurs: (nominellt belopp per obligation): 10.000 SEK. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod: 27 januari – 20 februari 2020

Emissionsdag: 1 mars 2020

Årlig ränta: 10 procent

Löptid: 5 år, återbetalningsdatum: 1 mars 2025

Lånebelopp: 14 000 000 SEK

Utbetalning av ränta: Kvartalsbasis (administreras av Euroclear)

Notering av obligationer: Förestående obligationer är inte föremål för notering.

För investerare som vill ha obligationer på ett investeringssparkonto, rekommenderas Kaptena (www.kaptena.se) som erbjuder en lösning som likställs med ISK. 

7 SKÄL ATT TECKNA

• Xpecunia har positivt kassaflöde och kan balansera detta mot ökad tillväxt, finansiell stabilititetsportfölj och ersättningsinvesteringar vilket ger en bra riskspridning. Intjäningsförmågan är uthållig mot prisfluktuationer vilket är en unik styrka. 

• Xpecunia följer en defensiv exponering mot risker i den volatila kryptomarknaden. Utvunna kryptovalutor omvandlas omgående till FIAT-valutor och AI modellen Dynamics har utvecklats för att säkerställa en kontinuerligt optimal placering på marknaden.

• Under 2019 ökar omsättningen i Xpecunia med över 2100 procent till 2,4 MKR (0,1 MKR) och rörelseresultatet är stabilt positivt.

• Produktionsanläggningen Claynest har sedan starten 2019 en mycket bra beläggning och bidrar positivt till resultatet och kassaflöde då de kommande siterna ännu är i sin linda.

• En tydlig och variabel kostnadsbild kopplat med beprövad lönsamhet har Xpecunia goda förutsättningar att skala upp.

• Taptum AB bidrar med över 50 procent av säkerhetsmassan bakom detta obligationserbjudande. Under 2019 omsatte Taptum AB över 2,5 miljarder kronor.

• Investerare som tecknar obligationer får förtur till att lämna teckningsförbindelser vid Xpecunias planerade IPO (valfritt).

Notering av Xpecunias aktie

Efter genomförd ägarspridning samt sakutdelning av 73,33 procent av Xpecunias aktier till förmån för Taptums intressebolag TopRight Nordics aktieägare, har Xpecunia i avsikt att notera aktien på en marknadsplats. Noteringen medför möjligheter för Bolaget att resa kapital utan överbelastning av skuldsidan samt löpande kommunikation till alla Xpecunias intressenter i form av pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Memorandum xpecunia

Anmälningssedel xpecunia

Obligationsvillkor xpecunia

Teckna Online med MobiltBankID